Menu Đóng

Các dạng đề tài ngành kế toán tham khảo

Trước khi quyết định làm luận văn tốt nghiệp ngành kế toán, công việc quan trọng là các bạn phải chọn lựa đề tài nào để bắt tay vào soạn thảo số liệu và thu thập thông tin để viết. Dưới đây là các dạng đề tài ngành kế toán được đề xuất làm đề tài viết luận văn, khóa luận tốt nghiệp

STT Tên ĐA/KLTN Mục tiêu nghiên cu Các kết quả  chính
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất – Trình bày được Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán nguyên vật liệu, trong doanh nghiệp sản xuất – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại kế toán nguyên vật liệu tại công ty. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất – Trình bày được Kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán Công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán Công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán Công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Kế toán Công cụ dụng cụ tại công ty. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán Công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất – Trình bày được Kế toán Công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán Công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán Công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất – Trình bày được Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. – Trình bày được Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán doanh thu, chi phí trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng kế toán doanh thu, chi phí trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại kế toán doanh thu, chi phí tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí trong doanh nghiệp. – Trình bày được kế toán doanh thu, chi phí trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng kế toán doanh thu, chi phí tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. – Trình bày được Kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp. – Trình bày được Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Kế toán tài sản cố định hữu hình tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp. – Trình bày được Kế toán tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán tài sản cố định hữu hình tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán tài sản cố định hữu hình tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
Kế toán tài sản cố định vô hình trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán tài sản cố định vô hình trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán tài sản cố định vô hình trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Kế toán tài sản cố định vô hình tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán tài sản cố định vô hình trong doanh nghiệp. – Trình bày được Kế toán tài sản cố định vô hình trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán tài sản cố định vô hình tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán tài sản cố định vô hình tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
Kế toán mua hàng trong doanh nghiệp thương mại – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán mua hàng trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán mua hàng trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Kế toán mua hàng tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán mua hàng trong doanh nghiệp. – Trình bày được Kế toán mua hàng trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán mua hàng tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán mua hàng tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp. – Trình bày được Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán mua hàng, bán hàng trong doanh nghiệp thương mại – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán mua hàng, bán hàng trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán mua hàng, bán hàng trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Kế toán mua hàng, bán hàng tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán mua hàng, bán hàng trong doanh nghiệp. – Trình bày được Kế toán mua hàng, bán hàng trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán mua hàng, bán hàng tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán mua hàng, bán hàng tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp. – Trình bày được Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. – Trình bày được Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Kế toán thuế GTGT tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp. – Trình bày được Kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán thuế GTGT tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán thuế GTGT tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong doanh nghiệp. – Trình bày được Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán thuế thu nhập cá nhân trong trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn Kế toán thuế thu nhập cá nhân tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp. – Trình bày được Kế toán thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán thuế thu nhập cá nhân tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán thuế thu nhập cá nhân tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán thuế trong trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán thuế trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán thuế trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn Kế toán thuế tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán thuế trong doanh nghiệp. – Trình bày được Kế toán thuế trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán thuế tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán thuế tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt trong doanh nghiệp. – Trình bày được Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp thương mại – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán quản trị chi phí  trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn Kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp. – Trình bày được Kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng v tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán quản trị doanh thu trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán quản trị doanh thu trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán quản trị doanh thu trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Kế toán quản trị doanh thu tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán quản trị doanh thu trong doanh nghiệp. – Trình bày được Kế toán quản trị doanh thu trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán quản trị doanh thu tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán quản trị doanh thu tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán quản trị hàng tồn kho trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán quản trị hàng tồn kho trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán quản trị hàng tồn kho trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Kế toán quản trị hàng tồn kho tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán quản trị hàng tồn kho trong doanh nghiệp. – Trình bày được Kế toán quản trị hàng tồn kho trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán quản trị hàng tồn kho tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán quản trị hàng tồn kho tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán quản trị chi phí, doanh thu trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán quản trị chi phí, doanh thu trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán quản trị chi phí, doanh thu trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Kế toán quản trị chi phí, doanh thu tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán quản trị chi phí, doanh thu trong doanh nghiệp. – Trình bày được Kế toán quản trị chi phí, doanh thu trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán quản trị chi phí, doanh thu tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán quản trị chi phí, doanh thu tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán quản trị cho việc tra quyết định ngắn hạn trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán quản trị cho việc tra quyết định ngắn hạn trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán quản trị cho việc tra quyết định ngắn hạn trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Kế toán quản trị cho việc tra quyết định ngắn hạn tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán quản trị cho việc tra quyết định ngắn hạn trong doanh nghiệp. – Trình bày được Kế toán quản trị cho việc tra quyết định ngắn hạn trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán quản trị cho việc tra quyết định ngắn hạn tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán quản trị cho việc tra quyết định ngắn hạn tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán quản trị cho việc tra quyết định dài hạn trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán quản trị cho việc tra quyết định dài hạn trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán quản trị cho việc tra quyết định dài hạn trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Kế toán quản trị cho việc tra quyết định dài hạn tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán quản trị cho việc tra quyết định dài hạn trong doanh nghiệp. – Trình bày được Kế toán quản trị cho việc tra quyết định dài hạn trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán quản trị cho việc tra quyết định dài hạn tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán quản trị cho việc tra quyết định dài hạn tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán quản trị cho việc tra quyết định trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán quản trị cho việc tra quyết định trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán quản trị cho việc tra quyết định trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Kế toán quản trị cho việc tra quyết định tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán quản trị cho việc tra quyết định trong doanh nghiệp. – Trình bày được Kế toán quản trị cho việc tra quyết định trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán quản trị cho việc tra quyết định tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán quản trị cho việc tra quyết định tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Lập và trình bày báo cáo tài chính trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Lập và trình bày báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Lập và trình bày báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Lập và trình bày báo cáo tài chính tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Lập và trình bày báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. – Trình bày được Lập và trình bày báo cáo tài chính trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Lập và trình bày báo cáo tài chính tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Lập và trình bày báo cáo tài chính tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Tổ chức kế toán trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Tổ chức kế toán trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Tổ chức kế toán trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Tổ chức kế toán tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Tổ chức kế toán trong doanh nghiệp. – Trình bày được Tổ chức kế toán trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Tổ chức kế toán tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Tổ chức kế toán tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Phân tích báo cáo tài chính tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. – Trình bày được Phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Phân tích báo cáo tài chính tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Phân tích báo cáo tài chính tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Phân tích hiệu quả tài chính trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Phân tích hiệu quả tài chính trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Phân tích hiệu quả tài chính trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Phân tích hiệu quả tài chính tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Phân tích hiệu quả tài chính trong doanh nghiệp. – Trình bày được Phân tích hiệu quả tài chính trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Phân tích hiệu quả tài chính tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Phân tích hiệu quả tài chính tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Phân tích khả năng thanh toán trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Phân tích khả năng thanh toán trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Phân tích khả năng thanh toán trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Phân tích khả năng thanh toán tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Phân tích khả năng thanh toán trong doanh nghiệp. – Trình bày được Phân tích khả năng thanh toán trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Phân tích khả năng thanh toán tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Phân tích khả năng thanh toán tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Phân tích cấu trúc tài chính trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Phân tích cấu trúc tài chính trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Phân tích cấu trúc tài chính trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Phân tích cấu trúc tài chính tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Phân tích cấu trúc tài chính trong doanh nghiệp. – Trình bày được Phân tích cấu trúc tài chính trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Phân tích cấu trúc tài chính tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Phân tích cấu trúc tài chính tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp. – Trình bày được Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp. – Trình bày được Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn trong doanh nghiệp. – Trình bày được Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong doanh nghiệp. – Trình bày được Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 để (hoàn thiện) kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 – “Hàng tồn kho” trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 – “Hàng tồn kho”  trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 – “Hàng tồn kho” tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 – “Hàng tồn kho”  trong doanh nghiệp. – Trình bày được Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 – “Hàng tồn kho”  trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 – “Hàng tồn kho”   doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 – “Hàng tồn kho”  tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 05 để (hoàn thiện) kế toán bất động sản đầu tư tại doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 05  trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 05   trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 05 tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 05 trong doanh nghiệp. – Trình bày được Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 05 trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 05 tại  doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 05  tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 để (hoàn thiện) kế toán tài sản cố định hữu hình tại doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 – “Tài sản cố định hữu hình”  trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 – “Tài sản cố định hữu hình”   trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 – “Tài sản cố định hữu hình” tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 – “Tài sản cố định hữu hình” trong doanh nghiệp. – Trình bày được Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 – “Tài sản cố định hữu hình” trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 – “Tài sản cố định hữu hình” tại  doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 – “Tài sản cố định hữu hình” tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04  để (hoàn thiện) kế toán tài sản cố định vô hình tại doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 – “Tài sản cố định vô hình” trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 – “Tài sản cố định vô hình” trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 – “Tài sản cố định vô hình” tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 – “Tài sản cố định vô hình” trong doanh nghiệp. – Trình bày được Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 – “Tài sản cố định vô hình” trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 – “Tài sản cố định vô hình”tại  doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 – “Tài sản cố định vô hình”tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06 để (hoàn thiện) kế toán thuê tài sản tại doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06 – “Thuê tài sản”  trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06 – “Thuê tài sản”    trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06 – “Thuê tài sản”   tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06 – “Thuê tài sản”   trong doanh nghiệp. – Trình bày được Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06 – “Thuê tài sản”   trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06 – “Thuê tài sản”   tại  doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06 – “Thuê tài sản”   tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 07 để (hoàn thiện) kế toán đầu tư vào công ty liên kết tại doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 07 – “Kế toán đầu tư vào công ty liên kết”  trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 07 – “Kế toán đầu tư vào công ty liên kết” trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 07 – “Kế toán đầu tư vào công ty liên kết”  tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 07 – “Kế toán đầu tư vào công ty liên kết” trong doanh nghiệp. – Trình bày được Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 07 – “Kế toán đầu tư vào công ty liên kết” trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 07 – “Kế toán đầu tư vào công ty liên kết” tại  doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 07 – “Kế toán đầu tư vào công ty liên kết” tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 08 để (hoàn thiện) kế toán hoạt động liên doanh tại doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 08 – “Kế toán hoạt động liên doanh”  trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 08 – “Kế toán hoạt động liên doanh” trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 08 – “Kế toán hoạt động liên doanh” tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 08 – “Kế toán hoạt động liên doanh” trong doanh nghiệp. – Trình bày được Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 08 – “Kế toán hoạt động liên doanh” trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 08 – “Kế toán hoạt động liên doanh” tại  doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 08 – “Kế toán hoạt động liên doanh” tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 để (hoàn thiện) kế toán chênh lệch tỷ giá tại công ty – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 – “Kế toán chênh lệch tỷ giá” trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 – “Kế toán chênh lệch tỷ giá”  ” trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 – “Kế toán chênh lệch tỷ giá”   tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 – “Kế toán chênh lệch tỷ giá”  trong doanh nghiệp. – Trình bày được Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 – “Kế toán chênh lệch tỷ giá” trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 – “Kế toán chênh lệch tỷ giá” tại  doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 – “Kế toán chênh lệch tỷ giá” tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 11 để (hoàn thiện) kế toán hợp nhất kinh doanh tại doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 11 – “kế toán hợp nhất kinh doanh”  trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 11 – “kế toán hợp nhất kinh doanh” trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 11 – “kế toán hợp nhất kinh doanh” tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 11 – “kế toán hợp nhất kinh doanh” trong doanh nghiệp. – Trình bày được Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 11 – “kế toán hợp nhất kinh doanh” trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 11 – “kế toán hợp nhất kinh doanh” tại  doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 11 – “kế toán hợp nhất kinh doanh” tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 hoàn thiện kế toán doanh thu và thu nhập khác tại doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 – “kế toán doanh thu và thu nhập khác”  trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 – “kế toán doanh thu và thu nhập khác” trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 – “kế toán doanh thu và thu nhập khác”  tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 – “kế toán doanh thu và thu nhập khác”  trong doanh nghiệp. – Trình bày được Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 – “kế toán doanh thu và thu nhập khác”  trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 – “kế toán doanh thu và thu nhập khác”  tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 – “kế toán doanh thu và thu nhập khác”  tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 để (hoàn thiện) kế toán hợp đồng xây dựng tại doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 – “kế toán hợp đống xây dựng” trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 – “kế toán hợp đống xây dựng”   trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 – “kế toán hợp đống xây dựng” tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 – “kế toán hợp đống xây dựng”   trong doanh nghiệp. – Trình bày được Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 – “kế toán hợp đống xây dựng” trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 – “kế toán hợp đống xây dựng”  tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 – “kế toán hợp đống xây dựng” tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 để (hoàn thiện) kế toán chi phí đi vay tại doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 – “kế toán chi phí lãi vay” trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 – “kế toán chi phí lãi vay” trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 – “kế toán chi phí lãi vay” tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 – “kế toán chi phí lãi vay” trong doanh nghiệp. – Trình bày được Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 – “kế toán chi phí lãi vay” trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 – “kế toán chi phí lãi vay”  tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 – “kế toán chi phí lãi vay” tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 để (hoàn thiện) kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 – “kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp” trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 – “kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp” trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 – “kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp” tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 – “kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp” trong doanh nghiệp. – Trình bày được Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 – “kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp” trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 – “kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp” tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 – “kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp” tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 để hoàn thiện việc lập và trình bày báo cáo tài chính tại doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 – “Lập và trình bày báo cáo tài chính” trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 – “Lập và trình bày báo cáo tài chính” trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 – “Lập và trình bày báo cáo tài chính” tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 – “Lập và trình bày báo cáo tài chính” trong doanh nghiệp. – Trình bày được Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 – “Lập và trình bày báo cáo tài chính” trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 – “Lập và trình bày báo cáo tài chính” tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 – “Lập và trình bày báo cáo tài chính” tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25 hoàn thiện lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại doanh nghiệp Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25 – “Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất” trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25 – “Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất”trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25 – “Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất” tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25 – “Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất” trong doanh nghiệp. – Trình bày được Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25 – “Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất” trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25 – “Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất” tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25 – “Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất” tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 hoàn thiện lập và trình bày báo cáo bộ phận tại doanh nghiệp. Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 – “Lập và trình bày báo cáo tài chính bộ phận” trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 – “Lập và trình bày báo cáo tài chính bộ phận” trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 – “Lập và trình bày báo cáo tài chính bộ phận” tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 – “Lập và trình bày báo cáo tài chính bộ phận” trong doanh nghiệp. – Trình bày được Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 – “Lập và trình bày báo cáo tài chính bộ phận” trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam 28 – “Lập và trình bày báo cáo tài chính bộ phận” tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 – “Lập và trình bày báo cáo tài chính bộ phận” tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 23 hoàn thiện kế toán điều chỉnh các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm tại doanh nghiệp Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 23 – “kế toán điều chỉnh các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm” trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 23 – “kế toán điều chỉnh các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm” trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 23 – “kế toán điều chỉnh các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm” tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 23 – “kế toán điều chỉnh các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm” trong doanh nghiệp. – Trình bày được Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 23 – “kế toán điều chỉnh các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm” trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 23 – “kế toán điều chỉnh các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm” tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 23 – “kế toán điều chỉnh các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm” tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán nguyên vật liệu, trong đơn vị hành chính sự nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán nguyên vật liệu trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán nguyên vật liệu, trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Kế toán nguyên vật liệu trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Trình bày được Kế toán nguyên vật liệu trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Trình bày được tổng quan về đơn vị sự nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức, lĩnh vực hoạt động của đơn vị; Phân tích được thực trạng Kế toán nguyên vật liệu, trong đơn vị hành chính sự nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán Công cụ dụng cụ trong đơn vị hành chính sự nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán Công cụ dụng cụ trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán Công cụ dụng cụ trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Kế toán Công cụ dụng cụ trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán Công cụ dụng cụ trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Trình bày được Kế toán Công cụ dụng cụ trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Trình bày được tổng quan về đơn vị sự nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức, lĩnh vực hoạt động của đơn vị; Phân tích được thực trạng Kế toán Công cụ dụng cụ trong đơn vị hành chính sự nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán Công cụ dụng cụ trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong đơn vị hành chính sự nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Trình bày được Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong đơn vị hành chính sự nghiệp.
– Trình bày được tổng quan về đơn vị sự nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức, lĩnh vực hoạt động của đơn vị; Phân tích được thực trạng Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong đơn vị hành chính sự nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy.
– Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong đơn vị hành chính sự nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Trình bày được Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Trình bày được tổng quan về đơn vị sự nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức, lĩnh vực hoạt động của đơn vị; Phân tích được thực trạng Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong đơn vị hành chính sự nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Kế toán tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Trình bày được Kế toán tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Trình bày được tổng quan về đơn vị sự nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức, lĩnh vực hoạt động của đơn vị; Phân tích được thực trạng Kế toán tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Lập và trình bày báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Lập và trình bày báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Lập và trình bày báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Lập và trình bày báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Lập và trình bày báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Trình bày được Lập và trình bày báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Trình bày được tổng quan về đơn vị sự nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức, lĩnh vực hoạt động của đơn vị; Phân tích được thực trạng Lập và trình bày báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Lập và trình bày báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Tổ chức kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Tổ chức kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Tổ chức kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Tổ chức kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Tổ chức kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Trình bày được Tổ chức kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. – Trình bày được tổng quan về đơn vị sự nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức, lĩnh vực hoạt động của đơn vị; Phân tích được thực trạng Tổ chức kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Tổ chức kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp. – Trình bày được Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Tổ chức hệ thống kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Tổ chức hệ thống kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Tổ chức hệ thống kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Tổ chức hệ thống kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Tổ chức hệ thống kế toán quản trị chi phí n trong doanh nghiệp. – Trình bày được Tổ chức hệ thống kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Tổ chức hệ thống kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Tổ chức hệ thống kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng. – Trình bày được Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Tổ chức kế toán quản trị chi phí vận tải hàng hóa trong các công ty vận tải – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Tổ chức kế toán quản trị chi phí vận tải hàng hóa trong các công ty vận tải. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Tổ chức kế toán quản trị chi phí vận tải hàng hóa trong các công ty vận tải. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Tổ chức kế toán quản trị chi phí vận tải hàng hóa trong các công ty vận tải. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Tổ chức kế toán quản trị chi phí vận tải hàng hóa trong các công ty vận tải. – Trình bày được Tổ chức kế toán quản trị chi phí vận tải hàng hóa trong các công ty vận tải theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Tổ chức kế toán quản trị chi phí vận tải hàng hóa trong các công ty vận tải; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Tổ chức kế toán quản trị chi phí vận tải hàng hóa trong các công ty vận tải. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán thanh toán và một số biện pháp tăng cường quản lý công tác thanh toán – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán thanh toán và một số biện pháp tăng cường quản lý công tác thanh toán trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán thanh toán và một số biện pháp tăng cường quản lý công tác thanh toán trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Kế toán thanh toán và một số biện pháp tăng cường quản lý công tác thanh toán tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán thanh toán và một số biện pháp tăng cường quản lý công tác thanh toán trong doanh nghiệp. – Trình bày được Kế toán thanh toán và một số biện pháp tăng cường quản lý công tác thanh toán trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán thanh toán và một số biện pháp tăng cường quản lý công tác thanh toán tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán thanh toán và một số biện pháp tăng cường quản lý công tác thanh toán tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Kế toán quản trị chi phí môi trường trong doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Kế toán quản trị chi phí môi trường trong doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Kế toán quản trị chi phí môi trường trong doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Kế toán quản trị chi phí môi trường tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán quản trị chi phí môi trường trong doanh nghiệp. – Trình bày được Kế toán quản trị chi phí môi trường trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động.
– Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Kế toán quản trị chi phí môi trường tại doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Kế toán quản trị chi phí môi trường tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.
  Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm tại doanh nghiệp – Hệ thống hóa lý luận cơ bản về Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm tại doanh nghiệp. – Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm tại doanh nghiệp. – Nhận xét, đánh giá được ưu điểm, những tồn tại Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm tại doanh nghiệp. Đề xuất được một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm tại doanh nghiệp. – Trình bày được Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm tại doanh nghiệp trong doanh nghiệp theo chuẩn mực và chế độ kế toán tương ứng với loại hình doanh nghiệp đang hoạt động. – Trình bày được tổng quan về doanh nghiệp, làm rõ được đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích được thực trạng Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm tại doanh nghiệp doanh nghiệp; Các số liệu, kết quả nghiên cứu đảm độ tin cậy. – Trình bày được được ưu điểm, những tồn tại và đế một số giải pháp/khuyến nghị hoàn thiện Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm tại doanh nghiệp tại doanh nghiệp. Các đề xuất/ giải pháp phải đảm bảo tính logic, khoa học và có tính khả thi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
%d bloggers like this: