Menu Đóng

Báo cáo thực tập công ty Ô tô

Làm báo cáo thực tập công ty kinh doanh về ô tô, xe máy

LỜI MỞ ĐẦU     

Phần 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HẢI

1.1     Những thụng tin chung về công ty    4

1.2.Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty          7

1.3.Các giai đọan phát triển của Công ty:  7

Phần 2: CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG CỦA TỪNG BỘ PHẬN         14

2.1 Sơ đồ   

2.2. Chức năng    

Phần 3: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY      16

3.1. Phân tích tình hình kinh doanh 2009  16

3.1.1.Các Chính sách của nhà nước và tầm ảnh hưởng tại KV         16

3.1.2.Thị trường cho các dũng xe      17

3.1.3.Kết luận, đề xuất kế hoạch.      18

3.2. Kế hoạch hoạt động         18

3.2.1 Kế hoạch kinh doanh xe du lịch và thương mại ( Từng chủng loại xe)        18

Phần 4 : ĐIỂM MẠNH ,YẾU, MỐI ĐE DỌA CỦA CÔNG TY       20

4.1 Điểm mạnh yếu của công ty        20

4.1.1 Điểm mạnh  20

4.1.2 Điểm yếu     21

4.2. Cơ hội và thách thức        22

4.2.1Cơ hội 22

Phần 5 : ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI

5.1.Mục tiêu chiến lược tổng quát     24

5.2.Mục tiêu chiến lược cụ thể 24

5.2.1.Xuất khẩu   24

5.2.2.Kế hoạch nhân sự 25

5.2.3. Chiến lược dịch vụ-bán hàng   26

5.2.4.Chiến lược công nghệ     26

5.2.5.Chiến lược bộ máy tổ chức và điều hành     27

KẾT LUẬN          28

Tài liệu tham khảo         29

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo