Menu Đóng

CÁC DẠNG MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN

Các dạng mẫu đề cương làm báo cáo đồ án/khóa luận. Khi bắt tay vào làm báo cáo khóa luận, sau khi xác định tên của đề tài mình viết, các bạn sẽ cần phải nắm được hướng bố cục viết của khóa luận. Hiện nay có 4 dạng các bạn có thể viết khóa luận đối với các chuyên nghành quản trị kinh doanh, kinh tế, marketing

Đó là PHƯƠNG ÁN 1: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH, PHƯƠNG ÁN 2: VIẾT ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN DẠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊNH LƯỢNG, PHƯƠNG ÁN 3: DẠNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP, PHƯƠNG ÁN 4: DẠNG THIẾT KẾ SẢN PHẨM

PHƯƠNG ÁN 1: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH ĐỀ TÀI GỢI Ý:

 • Lập kế hoạch kinh doanh Quán café.
 • Lập kế hoạch kinh doanh Quán ăn.
 • Lập kế hoạch kinh doanh rau sạch.
 • ………

Ghi chú: Những dự án kinh doanh nhỏ vừa sức sinh viên.

ĐỀ CƯƠNG GỢI Ý:

Đ ề tài: Lập kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm…

PHẦN MỞ ĐẦU

Ý tưởng kinh doanh: Trình bày cơ sở hình thành ý tưởng kinh doanh, những điều kiện cơ bản cũng như tính cần thiết của kinh doanh dự kiến. Quan tâm đến các câu hỏi đánh giá tính hợp lý của ý tưởng (Có thị trường dành cho ý tưởng kinh doanh của bạn hay không? Ý tưởng kinh doanh của bạn có khả thi (tạo lợi nhuận) về mặt tài chính hay không? Bạn có đủ năng lực thực hiện hay không? Ý tưởng kinh doanh của bạn có thể phát triển xa hơn nữa được hay không?)

Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch kinh doanh: Đề cập đến lý do và những mục tiêu chính của sinh viên khi xây dựng bản kế hoạch kinh doanh để triển khai ý tưởng kinh doanh trên.

Ý nghĩa của kế hoạch kinh doanh: Đề cập những đóng góp của kế hoạch này với chủ thể đầu tư, và các nhóm lợi ích kinh tế, xã hội khác (Nếu có)

Phương pháp thực hiện: Nêu sơ lược về phương pháp tiến hành thu thập thông tin, công cụ xử lý thông tin để hoàn thành bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh.

Giới thiệu kết cấu bản kế hoạch kinh doanh: Ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung bản kế hoạch được cấu trúc gồm 3 chương

CHƯƠNG 1. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH …. TẠI CÔNG TY ….

Mục tiêu kinh doanh

(Thị trường, thị phần, khách hàng, doanh thu, lợi nhuận,…) Yêu cầu thỏa mãn quy tắc SMART (Specific – Mesurable – Agreeable – Realistic – Timely)

1.1 Sản phẩm/ dịch vụ cung cấp

1.1.1 Lý luận về sản phẩm/ dịch vụ (Khái niệm, đặc tính, yêu cầu)

1.1.2 Mô tả sản phẩm/ dịch vụ (của kế hoạch)

(Bảng mô tả sản phẩm – phụ lục, hình ảnh kèm theo nếu có)

1.2 Phân tích môi trường hoạt động

1.2.1 Lý luận về phân tích môi trường (Nêu vắn tắt các nhóm yếu tố cần xem xét)

1.2.2 Phân tích môi trường liên quan đến kế hoạch kinh doanh

Yêu cầu SV chỉ đề cập trực tiếp đến việc xây dựng ma trận các nhân tố bên ngoài, bên trong có sử dụng vào bài.

1.2.3 Xây dựng bảng ma trận SWOT

Yêu cầu ngắn gọn và lấy cơ sở từ 1.3.2

1.2.4 Cơ sở pháp lý

(nếu có như quyết định thành lập doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh…). Ví dụ: nếu liên quan đến ngành thực phẩm cần có những chứng nhận, chứng chỉ nào, doanh nghiệp theo hình thức cổ phần, tư nhân… giải thích được vì sao chọn loại hình doanh nghiệp như vậy.

1.3 Phân tích địa điểm

1.3.1 Lý luận về phân tích địa điểm (tính cần thiết, yêu cầu)

1.3.2 Xây dựng các phương án chọn địa điểm (bảng mô tả địa điểm –phụ lục)

1.3.3 Đánh giá các phương án chọn địa điểm Lý giải vì sao chọn địa điểm như vậy

1.4 Xây dựng kế hoạch kinh doanh và marketing

1.4.1 Phân tích cạnh tranh

1.4.2 Phân khúc thị trường, thị trường mục tiêu, định vị thị trường

SV có thể dùng ma trận hình ảnh cạnh tranh/Định vị sản phẩm: Lựa chọn cách thức định vị sao cho SP/DV của mình tạo ra sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh

1.4.3 Phân tích khách hàng mục tiêu

1.4.4 Xây dựng kế hoạch marketing (4P/7P)

1.5  Kế hoạch nhân sự

1.5.1 Lý luận về quản trị nhân lực (khái niệm, tính cần thiết, chức năng)

1.5.2 Cơ cấu tổ chức (Xây dựng bản mô tả công việc cho từng nhóm vị trí)

1.5.3 Kế hoạch tuyển dụng (nguồn, phương pháp tuyển dụng, bảng câu hỏi đánh giá …)

1.5.4 Kế hoạch đào tạo

1.5.5 Quản lý nhân sự (theo mục tiêu, giám sát, ca, KPI , BSC…)

1.6 Kế hoạch tài chính

 • Lý luận về kế hoạch tài chính (Khái niệm, tính cần thiết, nội dung cơ bản)
 • Xây dựng kế hoạch tài chính
 • Xác định khoản mục chi phí đầu tư
 • Dự báo doanh thu, chi phí, lợi nhuận
 • Đánh giá tính khả thi tài chính của kế hoạch kinh doanh
 • Cơ sở huy động vốn cho kế hoạch kinh doanh

1.7 Dự báo rủi ro

 • Rủi ro tài chính
 • Rủi ro môi trường hoạt động
 • Rủi ro về công nghệ

CHƯƠNG 2. TRIỂN KHAI NỘI DUNG KẾ HOẠCH KINH DOANH…. (cụ thể)

2.1 Tổng kết hạng mục công việc và nguồn lực

Yêu cầu hình thành bảng các công việc cần làm, thời gian và lao động cần bố trí, chi phí cần cung cấp, mối quan hệ của các công việc (trên cơ sở phân tích chương 1)

2.2 Quản lý tiến độ dự án

Yêu cầu sử dụng các công cụ quản lý dự án bổ trợ để hình thành sơ đồ liên kết công việc, biểu đồ Gannt,… của kế hoạch này

Nêu lên được những hạng mục nào có thể điều chuyển kéo dài với mục tiêu hạn chế làm kế hoạch bị trễ tiến độ

2.3 Đề xuất phương án dự phòng (Nếu có)

CHƯƠNG 3. TỔNG KẾT

3.1 Đánh giá chung kế hoạch kinh doanh

3.1.1   Đóng góp của kế hoạch với doanh nghiệp

3.1.2   Thuận lợi

3.1.3   Khó khăn

3.2 Đề xuất phương án ứng phó rủi ro KẾT LUẬN

PHƯƠNG ÁN 2: VIẾT ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN DẠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊNH LƯỢNG 

ĐỀ CƯƠNG GỢI Ý:

Đ ề tài: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến thương hiệu của SP.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU  

 • TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 
 • MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 
 • ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 
 • PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 • Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 
 • BỐ CỤC LUẬN VĂN 

CHƯƠNG 2. LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU        

 • MỘT SỐ KHÁI NIỆM
  • Thương hiệu 
  • Các khái niệm liên quan đến hình ảnh thương hiệu 
 • CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY
  • Một số nghiên cứu trong nước 
  • Một số nghiên cứu trên thế giới 
 • GIẢ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
  • Nhận biết thương hiệu 
  • Liên tưởng thương hiệu 
  • Sự vượt trội thương hiệu 
  • Sự hấp dẫn thương hiệu 
  • Cộng hưởng thương hiệu 
  • Trách nhiệm cộng đồng của thương hiệu 

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU     

 • QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 
 • PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  • Nghiên cứu định tính 
  • Xây dựng thang đo                                                                     
  • Phương pháp lấy mẫu 
  • Nghiên cứu định lượng 

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU     

 • THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU
  • Nhận biết thương hiệu 
  • Liên tưởng thương hiệu 
  • Sự vượt trội thương hiệu 
  • Sự hấp dẫn thương hiệu 
 • Sự cộng hưởng thương hiệu 
 • Trách nhiệm xã hội 
 • PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO (CRONBACH’S ALPHA) 42
  • Phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) nhân tố Nhận biết thương hiệu 
  • Phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) Liên tưởng thương hiệu 
  • Phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) Sự vượt trội thương hiệu 
  • Phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) Sự hấp dẫn thương hiệu 
  • Phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) Sự cộng hưởng thương hiệu 
  • Phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) Trách nhiệm xã hội 
 • PHÂN TÍCH NHÂN TỐ (EFA) 
 • MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU HIỆU CHỈNH
  • Mô hình nghiên cứu
 • PHÂN TÍCH HỒI QUY VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH
  • Phân tích hồi quy 
  • Đánh giá sự phù hợp của mô hình hồi quy bội 
  • Kiểm định độ phù hợp của mô hình

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

 • KẾT LUẬN 
 • KIẾN NGHỊ 

5.3 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO                          

PHƯƠNG ÁN 3: DẠNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

ĐỀ CƯƠNG GỢI Ý:

Mở đầu

 1. Vấn đề nghiên cứu
 2. Mục đích nghiên cứu
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Ý nghĩa của đề tài
 6. Cấu trúc đề tài

Chương 1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

1.1. Lý luận của vấn đề nghiên cứu

1.1.1. ……..

1.1.2. ……..

 • Các nghiên cứu trước
  • Các nghiên cứu trong nước
  • Các nghiên cứu nước ngoài
 • Vấn đề nghiên cứu của tác giả

Chương 2. Phân tích và đánh giá thực trạng của vấn đề

 • Thực trạng
  • Thực trạng 1
  • Thực trạng 2
 • Phân tích thực trạng của vấn đề nghiên cứu

2.2.1. ….

2.2.2……

 • Điểm mạnh và điểm yếu của vấn đề nghiên cứu
  • Điểm mạnh
  • Điểm yếu

Chương 3. Giải pháp và kiến nghị cho vấn đề

 • Giải pháp
  • Giải pháp 1
  • Giải pháp 2
 • Kiến nghị
  • Kiến nghị 1
  • Kiến nghị 2
  • Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo

Kết luận

Tài liệu tham khảo Phụ lục

PHƯƠNG ÁN 4: DẠNG THIẾT KẾ SẢN PHẨM

ĐỀ CƯƠNG GỢI Ý:

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Cơ sở lý luận

Du lịch – Du lịch Sinh Thái (Văn hóa, MICE, …) – Tính thời vụ – Động cơ Các khái niệm tên đề tài (Noble, Festival, Phố biển, Làng nghề, MICE …) Hướng tiếp cận / Khung lý thuyết (lựa chọn, hành vi hợp lý, đa văn hóa, …)

Cơ sở thực tiễn

Không gian tự nhiên của đối tượng nghiên cứu (Ninh Thuận, TP.HCM, …) Thực trạng đối tượng (văn hóa Hoa, Khmer, tình trạng khu du lịch, …)

Tầm quan trọng của vấn đề (thiếu các tour, thiếu khu du lịch, …)

Các lợi ích của việc phát triển đề tài (dự đoán kinh tế, thu nhập dân, …)

CHƯƠNG 2. CÁC NGUYÊN LIỆU (ĐIỀU KIỆN) ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH / CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH / KHU DU LỊCH

 • Tài nguyên nhân văn / sinh thái (lễ hội, ẩm thực, di tích, núi, sông, biển, …)
  • Tài nguyên nhân văn (di tích lịch sử, di dản văn hóa, lễ hội, …)
  • Tài nguyên sinh thái (hệ sinh thái rừng, sa mạc, sông hồ, biển, …)
 • Cơ sở hạ tầng / vật chất (cầu đường, nhà hàng, phương tiện vận chuyển)
  • Điểm mạnh
  • Điểm hạn chế
  • Hướng khắc phục

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH / CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH/ KHU DU LỊCH

 • Thiết kế các chương trình du lịch / khu du lịch
  • Lộ trình du lịch / Phân khu (sơ đồ) khu du lịch
  • Các hoạt động giải trí, tham quan trên tour / trong khu du lịch
  • Dịch vụ phục vụ cho chương trình tham quan / khu du lịch
 • Xây dựng chiến lược / kế hoạch quảng bá chương trình du lịch / khu du lịch / sản phẩm
  • Truyền thông điện tử
  • Ấn phẩm quảng cáo

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

Vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0962138455 hoặc 09838708747 qua các hình thức inbox trên fanpage, gọi điện, zalo chat, facebook messager. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn. Yên tâm mọi thứ sẽ được bảo mật

 • dịch vụ làm luận văn, viết khóa luận báo cáo thực tâp chuyên nghiệp
 • dịch vụ làm luận văn, viết khóa luận báo cáo thực tâp chuyên nghiệp

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo