Menu Đóng

Hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Thương mại Đại Việt giai đoạn 2017-2030

 • Đề cương khóa luận tốt nghiệp; Hoạt động đầu tư phát triển; Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Thương mại; Đầu tư phát triển doanh nghiệp; Luận văn tốt nghiệp; Dịch vụ làm luận văn Hà Nội; Hỗ trợ viết luận văn; Phân tích đầu tư phát triển; Giải pháp đầu tư phát triển;Nghiên cứu đầu tư phát triển doanh nghiệp; Khóa luận đầu tư phát triển; Thực trạng đầu tư phát triển; Đánh giá hiệu quả đầu tư phát triển; Chiến lược phát triển doanh nghiệp
 • Phát triển nguồn nhân lực; Ứng dụng khoa học công nghệ; Quản lý tài chính doanh nghiệp; Tư vấn viết luận văn tốt nghiệp; Hỗ trợ làm khóa luận; Đề tài luận văn tốt nghiệp kinh tế

Đề cương khóa luận tốt nghiệp “Hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Thương mại Đại Việt giai đoạn 2017-2030” tập trung vào việc phân tích và đánh giá chi tiết các hoạt động đầu tư của công ty trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2022, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư trong giai đoạn tới. Đề cương bao gồm ba chương chính:

Lời mở đầu sẽ làm rõ tính cấp thiết của đề tài, đối tượng và mục đích nghiên cứu.

Chương 1: Cơ sở lý luận về đầu tư phát triển tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại, sẽ cung cấp nền tảng lý thuyết về ngành sản xuất kinh doanh thương mại, khái niệm và vai trò của đầu tư phát triển, cùng với các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả đầu tư.

Chương 2: Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Thương mại Đại Việt giai đoạn 2017-2022, sẽ giới thiệu tổng quan về công ty, phân tích quy mô và các nội dung đầu tư như đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư hàng tồn trữ, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ và hoạt động marketing. Chương này cũng sẽ đánh giá kết quả, hiệu quả đầu tư và những hạn chế còn tồn tại.

Chương 3: Giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Thương mại Đại Việt sẽ định hướng chiến lược phát triển của công ty đến năm 2030, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức. Chương này sẽ đề xuất các giải pháp như xây dựng kế hoạch đầu tư, quản lý tài chính và nguồn vốn, cải thiện bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư và các kiến nghị với Nhà nước và chính quyền địa phương.

Việc thực hiện đề tài này đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về lý thuyết đầu tư phát triển, khả năng phân tích thực trạng cụ thể của công ty và đề xuất các giải pháp thực tiễn. Đây là một nhiệm vụ phức tạp, yêu cầu sự tỉ mỉ, chính xác và khả năng nghiên cứu độc lập cao.

Để hỗ trợ các bạn sinh viên hoàn thành tốt khóa luận này, dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp của “Luận Văn Hà Nội” cung cấp sự hỗ trợ toàn diện từ khâu chọn đề tài, xây dựng đề cương, thu thập và phân tích dữ liệu, đến viết và hoàn thiện luận văn. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng, “Luận Văn Hà Nội” cam kết mang đến cho bạn những giải pháp tối ưu, giúp bạn đạt kết quả cao nhất trong quá trình học tập và nghiên cứu. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục tri thức và thành công.

ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ‘HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT GIAI ĐOẠN 2017-2030

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài
 2. Đối tượng nghiên cứu
 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Chương 1: Cơ sở lý luận về đầu tư phát triển tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại

 1. Tổng quan sản xuất kinh doanh thương mại  

1.1. Khái niệm

1.2. Đặc điểm

1.3. Xu hướng ngành sản xuất kinh doanh thương mại

 • Đầu tư phát triển ngành sản xuất kinh doanh thương mại

2.1. Khái niệm  

2.2. Vai trò của đầu tư phát triển với ngành sản xuất kinh doanh thương mại

2.3. Nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp ngành sản xuất kinh doanh thương mại

2.4. Nội dung đầu tư phát triển của các doanh nghiệp ngành sản xuất kinh doanh thương mại

2.5. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả đầu tư phát triển của doanh nghiệp 

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư phát triển của các doanh nghiệp ngành sản xuất kinh doanh thương mại

3.1. Nhân tố bên trong

3.2. Nhân tố bên ngoài

Chương 2: Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT giai đoạn 2017-2022

 1. Tổng quan về Công ty CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT

1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ của công ty

1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty

1.4. Tình hình họat động kinh doanh của công ty

 • Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT

2.1. Tầm quan trọng của hoạt động đầu tư phát triển đối với công ty 

2.2. Quy mô vốn đầu tư phát triển của công ty

2.3. Đầu tư phát triển tại Công ty CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT theo nguồn vốn

 2.4. Đầu tư phát triển của công ty giai đoạn 2017-2022 theo các nội dung đầu tư

      2.4.1. Dầu tư xây dựng cơ bản

      2.4.2. Dầu tư hàng tồn trữ

      2.4.3. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực

       2.4.4. Đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ

       2.4.5. Đầu tư vào hoạt động marketing

     3. Công tác quản lý hoạt động đầu đầu tư phát triển  tại Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh thương mại Đại Việt 

 4.    Đánh giá hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty theo nguồn vốn

            4.1. Kết quả đầu tư phát triển

4.2. Hiệu quả của hoạt động đầu tư phát triển

      4.2.1. Hiệu quả tài chính

      4.2.2. Hiệu quả kinh tế – xã hội

4.3. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân

Chương 3: Giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT

      1.    Mục tiêu, định hướng và chiến lược phát triển của công ty đến năm 2030

1.1. Nguyên tắc và quan điểm phát triển của công ty

1.2. Định hướng và chiến lược phát triển của công ty

 • Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của Công ty CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT

2.1. Điểm mạnh

2.2. Điểm yếu

2.3. Cơ hội 

2.4. Thách thức

 • Một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT

3.1. Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển

3.2. Quản lý tài chính và nguồn vốn nhằm tăng cường nguồn vốn cho hoạt động đầu tư phát triển

3.3. Cải thiện bộ máy quản lý

3.4. Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển

3.5. Một số giải pháp khác

 • Một số kiến nghị với Nhà nước và chính quyền địa phương

KẾT LUẬN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU/ SƠ ĐỒ

DANH MỤC THAM KHẢO

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo