Menu Đóng

Công tác đầu tư phát triển tại tập đoàn bắc sơn

Nhận làm thuê luận văn, chuyên đề tốt nghiệp đề tài dạng đề tài đầu tư phát triển tại một doanh nghiệp

Để làm dạng đề tài này các bạn cần lưu ý đến 2 nội dung

+ Với doanh nghiệp ngoài nhà nước

Thứ nhất, Cơ cấu vốn đầu tư: Nguồn vốn đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư

Thứ hai,  nội dung vốn đầu tư: Đầu tư cho hạ tầng cơ bản, đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đầu tư góp vốn…

+ Với doanh nghiệp  nhà nước

Thứ nhất, Cơ cấu vốn đầu tư: Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước gồm có Vốn trung ương quản và vốn địa phương

Thứ hai,  nội dung vốn đầu tư: Đầu tư cho hạ tầng cơ bản, đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đầu tư góp vốn…

LỜI MỞ ĐẦU

Là một doanh nghiệp hoạt động đa ngành trong đó có tư vấn, xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị, cấp thoát nước và môi trường, công nghệ, giáo dục, bất động sản, thương mại

Hiện với sự thay đổi liên tục của luật pháp cũng như thị trường, hoạt động đầu tư phát triển của doanh nghiệp phải diễn ra liên tục, đảm bảo đủ nguồn vốn không những để duy trì sự tồn tại, mà còn phải giúp doanh nghiệp luôn phát triển, tiên phong trong ngành

Việc nghiên cứu, tìm hiểu các giải pháp nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả dự án đầu tư của Tập đoàn trên phương diện khoa học và thực tiễn là rất cần thiết đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi mô hình hoạt động, sự phân cấp mạnh hơn trong quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trong thời gian qua. Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề, trong quá trình thực tập tại Tập đoàn, tôi đã lựa chọn đề tài : “Hoạt động đầu tư phát triển tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC SƠN” nhằm mục đích tìm hiểu nghiên cứu để thấy được một cách khái quát nhất về tình hình đầu tư phát triển tại Tập đoàn, đánh giá những thành tựu đạt được và những mặt còn hạn chế trong hoạt động đầu tư và từ đó có những giải pháp nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư mà Tập đoàn sẽ triển khai trong thời gian tới.

Chuyên đề tốt nghiệp bao gồm 3 chương chính:

Chương 1: Giới thiệu về  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC SƠN.

Chương 2:  Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC SƠN.

Chương 2:  Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC SƠN

Em xin chân thành cảm ơn !


CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC SƠN
1.1 Quá trình hình thành và phát triển
1.1.1 Thông tin công ty
1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển
1.1.3. Ngành nghề kinh doanh
1.2 Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Tập đoàn
1.2.1 Cơ cấu tổ chức của Tập đoàn 6
1.2.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban
1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh 9
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI TẬP ĐOÀN CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC SƠN
2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư phát triển tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC SƠN.
2.1.1 Nhân tố vĩ mô
2.1.1.1 Chính sách từ chính phủ
2.1.1.2. Khoa học công nghệ
2.1.1.3. Lãi suất
2.1.2 Nhân tố vi mô
2.1.2.1. Vốn đầu tư
2.1.2.2 Con người và quản lý
2.2. Tình hình đầu tư phát triển tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC SƠN giai đoạn 2014- 2017
2.2.1. Nguồn vốn cho hoạt động đầu tư phát triển
2.2.1.1 Nguồn vốn đầu tư
2.2.2.2. Cơ cấu vốn đầu tư
2.2.2. Đầu tư phát triển theo các nội dung.
2.2.2.1 Đầu tư cơ sở hạ tầng cơ bản
2.2.2.2. Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
2.2.2.5. Đầu tư góp vốn vào các công ty
2.3. Đánh giá kết quả hoạt động đầu tư phát triển tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC SƠN.
2.3.1. Những hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động đầu tư phát triển ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC SƠN.
2.2.3.1.Tiến độ thực hiện dự án còn chậm
2.2.3.2. Công tác huy động và sử dụng vốn chưa đạt hiệu quả cao
2.2.3.3. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế
2.2.3.4.Hạn chế trong công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện đầu tư, quản lý giám sát hoạt động đầu tư
CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI BẮC SƠN
3.1. Định hướng và mục tiêu của Tập đoàn Bắc Sơn đến năm 2015.
3.1.1. Thi công xây lắp
3.1.2. Hoạt động tài chính
3.1.3. Kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu
3.1.4. Nghiên cứu công nghệ cao
3.1.5. Công tác đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp
3.2. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển tại Tập đoàn Bắc Sơn.
3.2.1. Giải pháp về đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư phát triển 41
3.2.1.1. Giải pháp thu hút vốn
3.2.1.2. Giải pháp gia tăng vốn tự có
3.2.1.3. Giải pháp gia tăng vốn vay
3.2.1.4. Giải pháp gia tăng các nguồn vốn khác
3.2.2. Giải pháp tăng cường hiệu quả của quá trình sử dụng vốn
3.2.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc và thiết bị thi công
3.2.5. Giải pháp tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thực tế
3.2.6. Giải pháp về lập, thẩm định và quản lý thực hiện dự án
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo