Menu Đóng

Nhận viết luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế, thạc sĩ quản lý công

Vì những lý do nào đó quý anh chị không thể hoàn thành tiểu luận, luận văn thạc sĩ quản lý công, thạc sĩ quản lý kinh tế đúng thời hạn thì hãy liên hệ với dichvuvietbaocao.com. Nhóm chung tôi những người có kiến thức và kinh nghiệm trong viết luận văn cao học chuyên ngành quản lý công, quản lý kinh tế. Nhóm chúng tôi nhận viết thuê luận văn thạc sĩ quản lý công, quản lý kinh tế:

– Nhận viết và hướng dẫn viết đề cương

– Nhận viết Luận văn và chỉnh sửa luận văn

– Nhận soạn tóm tắt luận văn, làm slide, viết nội dung trình bày trước hội đồng…

Anh chị em có nhu cầu thì call: 0983870747 hoặc 0962138455

Mục tiêu hàng đầu của Thạc sĩ quản lý kinh tế Thạc sĩ Quản lý Công (MPM) của các cơ sở đào tạo hiện nay là nhằm nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo cho các cán bộ làm việc trong các tổ chức công thuộc bộ máy nhà nước (đặc biệt là chính quyền địa phương), các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận.

Trọng tâm của Thạc sĩ quản lý kinh tế là trang bị cho học viên khả năng tư duy, phân tích các vấn đề trong lĩnh vực công và chính sách công, từ đó vận dụng kiến thức, phương pháp, và các kỹ năng quản lý để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược chính sách của tổ chức mình.

Các mục tiêu cụ thể của Thạc sĩ quản lý kinh tế bao gồm:

Nắm được sự khác biệt về môi trường và đối tượng phục vụ trong khu vực công và khu vực phi lợi nhuận so với khu vực tư, và qua đó có được nhận thức đúng đắn và nhất quán về vai trò và chức năng của một nhà quản lý trong khu vực công và phi lợi nhuận.

Nhận thức sâu sắc các giá trị và thái độ chuẩn mực và hiện đại trong quản lý công, đó là “mục tiêu của các tổ chức công là nhằm thúc đẩy sự phát triển thị trường, phục vụ khách hàng và phát triển các cơ hội mới; cam kết thay đổi tích cực văn hóa hành chính hiện tại; theo đuổi phương thức quản lý gắn với mục tiêu và nâng cao hiệu quả”.

Trang bị kiến thức nền tảng để có đủ năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề chính sách công, từ đó đề xuất lựa chọn những chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trang bị những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản lý và lãnh đạo gắn liền với khu vực công, trong đó chú trọng đến năng lực xác định tầm nhìn và sứ mạng của tổ chức công; hoạch định, tổ chức triển khai, và kiểm soát việc thực hiện các chiến lược và kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu chính sách với hiệu quả cao nhất.

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo