Menu Đóng

làm báo cáo thực tập tốt nghiệp trường đại học công nghiệp thực phẩm Hồ Chí Minh

Nhằm giúp sinh viên bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành quản lý công nghiệp và kế toán, đồng thời học hỏi, làm quen với môi trường làm việc tại các đơn vị; qua đó có điều kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn.

Mẫu đề cương làm báo cáo thực tập tốt nghiệp trường đại học công nghiệp thực phẩm Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

 CHƯƠNG  1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TM & DV NAM ANH

 1.1 Khái quát về Công ty TNHH TM & DV NAM ANH  

 1.1.1 Thông tin chung        

 1.1.2 Quá trinh hình thành và phát triển

 1.1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh       

 1.1.4 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp         

 1.2 Tình hình hoạt động của công ty trong các năm gần đây  

 1.2.1 Quy mô tài sản          

 1.2.2 Quy mô vốn   

 1.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần đây      

 CHƯƠNG  2 THỰC TRẠNG THỰC TẬP TẠI BỘ PHẬN PHÒNG TỔ CHỨC

 HÀNH CHÍNH        

 2.1 Giới thiệu bộ phận tổ chức hành chính        

 2.1.1 Sơ đồ tổ chức bộ phận thực tập      

 2.1.2 Nhiệm vụ từng vị trí 

 2.1.3 Quy trình phối hợp công việc của các vị trí trong bộ phận       

 2.2 Thực trạng công việc sinh viên được giao   

 2.2.1 Mô tả công việc được giao  

 2.2.2 Quy trình thực hiện công việc được giao  

 2.3 Đánh giá công việc được giao

 CHƢƠNG 3 BÀI HỌC KINH NGHIỆM  

 3.1 Nhận xét

 3.1.1 Nhận xét chung về công ty 

 3.1.2 Nhận xét về bộ phận thực tập         

 3.1.3 Nhận xét về công việc được giao   

 3.2 Bài học kinh nghiệm   

 3.2.1 Bài học kinh nghiệm về cách thực hiện công việc          

 3.2.2 Bài học kinh nghiệm

 KẾT LUẬN  

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo