Menu Đóng

ĐỀ TÀI: ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TECHCOMBANK-CN ĐÔNG ĐÔ

Đề tài tốt nghiệp ngành Luật kinh doanh quốc tế – Khóa luận tốt nghiệp ngành luật quốc tế- Luận văn ngành pháp luật về thế chấp và xử lý tài sản thế chấp là Quyền sử dụng đất, Luật pháp liên quan đến tín dụng ngân hàng với tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất

MỞ ĐẦU

Sự phát triển của kinh tế thị trường gắn liền với hoạt động tín dụng, đặc biệt là hoạt động tín dụng ngân hàng. Khách hàng thường lựa chọn vay vốn tại ngân hàng bởi có thể vay số tiền lớn với độ an toàn cao. Hoạt động tín dụng luôn luôn tồn tại rủi ro, mà phía chịu rủi ro là người cho vay. Do vậy, nhằm đảm bảo quyền lợi của người cho vay, đặc biệt là các khoản vay có giá trị cao, đồng thời giúp hoạt động tín dụng diễn ra lành mạnh, cần có các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Các biện pháp bảo đảm này tạo thêm quyền cho các tổ chức tín dụng bên cạnh các quyền đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng trong trường hợp người vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn.

            Bộ Luật Dân sự 2015 có những quy định riêng về Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tại Mục 3 Chương XV. Bộ Luật Dân sự 2015 cùng các văn bản hướng dẫn là cơ sở pháp lý quan trọng để các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng căn cứ, viện dẫn, áp dụng thực tiễn trong hoạt động tín dụng.

            Trong số các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, thế chấp tài sản là biện pháp thường được các ngân hàng sử dụng. Điều này xảy ra bởi các tài sản thế chấp đều có các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, tránh rủi ro cho ngân hàng. Trong đó, thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất có ưu thế bởi bên cạnh việc có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng đất còn có những đặc tính như ít hao mòn giá trị, giá trị chuyển nhượng phụ thuộc vào thị trường bất động sản.

            Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang là đơn vị phụ thuộc của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, có cơ cấu chặt chẽ, không có tư cách pháp nhân, thực hiện các hoạt động thuộc ngành nghề Hoạt động trung gian tiền tệ khác (mã ngành 64190). Trong đó, hoạt động tín dụng có tài sản bảo đảm là hoạt động chủ yếu của chi nhánh ngân hàng.

            Xuất phát từ những thực tế trên, em lựa chọn đề tài: “Áp dụng pháp luật về thế chấp và xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

ĐỀ CƯƠNG

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ THẾ CHẤP VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.1.    KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG BẰNG TÀI SẢN

1.1.1. Hợp đồng tín dụng và yêu cầu bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng  

1.1.2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng bằng tài sản  

1.2.    PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT      

1.2.1. Khái quát về quyền sử dụng đất và thế chấp quyền sử dụng đất

1.2.2. Xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất     1

CHƯƠNG 2. THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TECHCOMBANK-CN ĐÔNG ĐÔ        

2.1.    KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP TECHCOMBANK-CN ĐÔNG ĐÔ VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP TECHCOMBANK-CN ĐÔNG ĐÔ         

2.1.1. Tổng quan về NGÂN HÀNG TMCP TECHCOMBANK-CN ĐÔNG ĐÔ    

2.1.2. Hoạt động tín dụng của NGÂN HÀNG TMCP TECHCOMBANK-CN ĐÔNG ĐÔ         

2.2.    NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG TMCP TECHCOMBANK-CN ĐÔNG ĐÔ VỀ THẾ CHẤP VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  

2.2.1. Những quy định về nhận tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất đảm bảo cấp tín dụng         

2.2.2. Những quy định về xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất

2.3.    TÌNH HÌNH THẾ CHẤP VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TECHCOMBANK-CN ĐÔNG ĐÔ         3

2.3.1. Thế chấp quyền sử dụng đất

2.3.2. Xử lý quyền sử dụng đất       

2.4.    ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT LUẬT VỀ THẾ CHẤP VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TECHCOMBANK-CN ĐÔNG ĐÔ       

2.4.1. Những thuận lợi trong quá trình áp dụng pháp luật  

2.4.2. Những khó khăn, bất cập trong hoạt động thế chấp và xử lý quyền sử dụng đất tại NGÂN HÀNG TMCP TECHCOMBANK-CN ĐÔNG ĐÔ                                                                                                                                 

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THẾ CHẤP VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TECHCOMBANK-CN ĐÔNG ĐÔ       

3.1.    MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THẾ CHẤP VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  

3.1.1. Hoàn thiện các quy định về chủ thể thế chấp quyền sử dụng đất

3.1.2. Hoàn thiện pháp luật về xử lý quyền sử dụng đất thế chấp         

3.1.3. Bổ sung chế tài đối với hành vi bán, trao đổi, tặng cho quyền sử dụng đất thế chấp

3.1.4. Hoàn thiện công tác hệ thống hóa văn bản pháp luật         

3.2.    GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THẾ CHẤP VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TECHCOMBANK-CN ĐÔNG ĐÔ  

3.2.1. Hoàn thiện quy định nội bộ về thế chấp quyền sử dụng đất         

3.2.2. Hoàn thiện quy định nội bộ về xử lý quyền sử dụng đất     

3.2.3. Nâng cao chất lượng cán bộ nhân viên tại BIDV Bắc Giang       

KẾT LUẬN        

TÀI LIỆU THAM KHẢO    

 

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo