Menu Đóng

LUẬT PHÁP VỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LOGISTICS TRONG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ.

Là một phần trong chuỗi cung ứng hàng hóa dịch vụ, thế nhưng pháp luật điều chỉnh hoạt động này chưa đáp ứng đủ nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp, đôi khi lại thiếu cơ sở pháp lý dẫn đến các doanh nghiệp lúng túng trong quá trình vận dụng pháp luật vào kinh doanh. Bước chân vào nền kinh tế thị trường toàn cầu, Việt Nam cũng phải chịu nhiều áp lực trước xu thế chung, thách thức khó khăn cũng không ít. Kinh tế thế giới lúc lên lúc xuống đan xen nhau, mức độ cạnh tranh vô cùng gay gắt, phức tạp

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.. 3

1. Lý do chọn đề tài 3

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 3

3. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 4

4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài và phương pháp nghiên cứu. 5

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LOGISTICS TRONG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ.. 8

1.1 Khái niệm, đặc điểm và phân loại Logistics. 8

1.1.1 Khái niệm về dịch vụ Logistics. 8

1.1.2 Đặc điểm của Logistics. 12

1.1.3 Phân loại dịch vụ Logistics. 14

1.2 Vai trò và sự cần thiết điều chỉnh hoạt động dịch vụ logistics. 18

1.2.1 Vai trò của logistics. 18

1.2.2  Sự cần thiết của việc điều chỉnh hoạt động logistics trong hoạt động thương mại 20

1.3 Khái niệm và đặc điểm hoạt động dịch vụ logistics vận tải hàng hóa trong dịch vụ vận tải đường bộ. 21

1.3.1 Khái niệm hoạt động dịch vụ logistics trong lĩnh vực vận tải đường bộ  21

1.3.2 Đặc điểm hoạt động dịch vụ logistics trong lĩnh vực vận tải đường bộ  25

1.4 Lược sử quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động logistics: 27

1.4.1 Trước khi ban hành Luật Thương mại 2005. 27

1.4.2 Sau khi Luật thương mại 2005 ra đời 28

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1. 32

CHƯƠNG 2. PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG LOGISTICS VỀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA THUỘC DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ.. 33

2.1 Điều kiện thành lập doanh nghiệp Logistics hoạt động lĩnh vực vận tải đường bộ  33

2.1.1 Điều kiện thành lập doanh nghiệp logistics. 33

2.1.2 Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics  38

2.2  Điều kiện thành lập doanh nghiệp Logistics hoạt động lĩnh vực vận tải đường bộ  41

2.2.1 Điều kiện thương nhân logistics Dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường bộ. 42

2.2.2 Quyền và nghĩa vụ của thương nhân Logistics kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường bộ. 55

2.3  Giới hạn trách nhiệm và miễn trách nhiệm đối với thương nhân logistics dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường bộ. 57

2.3.1 Giới hạn trách nhiệm.. 57

2.3.2 Miễn trách nhiệm.. 59

2.4 Quyền và nghĩa vụ của khách hàng trong hoạt động logistics dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường bộ. 62

2.5 Các quy định khác liên quan đến thương nhân logistics dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường bộ. 64

2.6 Thực trạng logistics dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường bộ  68

2.6.1  Thực trạng chung ngành logistics tại Việt Nam.. 68

2.6.2  Thực trạng ngành logistics đường bộ tại Việt Nam.. 69

2.7 Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động logistics trong lĩnh vực vận tải đường bộ. 71

2.7.1 Giải pháp hoàn thiện về điều kiện thành lập doanh nghiệp Logistics liên quan đến vận tải hàng hóa bang đường bộ. 71

2.7.2 Giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động logistics trong lĩnh vực vận tải đường bộ. 74

2.7.3       Nâng cao quyền và trách nhiệm của thương nhân cung cấp dịch vụ logistic qua việc điều chỉnh  quy định của Luật thương mai VN năm 2005. 76

2.7.4  Các giải pháp khác. 78

KẾT LUẬN.. 81

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 82

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo