Menu Đóng

Quản lý hoạt động quảng cáo trên internet tại Việt Nam –thực trạng và giải pháp

Đề tài quản lý hoạt động quảng cáo trên internet tại Việt Nam –thực trạng và giải pháp

1. Thông tin chung

Tên đề tài: Quản lý hoạt động quảng cáo trên internet tại Việt Nam –thực trạng và giải pháp

2. Mục tiêu nghiên cứu

            Tìm hiểu hoạt động quản lý hoạt động quảng cáo trên Internet hiện nay dựa vào quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển hoạt động quảng cáo trên Internet đã ban hành, làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động quảng cáo trên Internet. Làm rõ khái niệm quản lý, quản lý hoạt động quảng cáo trên Internet. Chỉ ra các đặc điểm của hoạt động quảng cáo trên Internet và phân loại quảng cáo trên Internet. Đưa ra một số giải pháp hoàn thiện quản lý hoạt động quảng cáo trên mạng Internet tại Việt Nam

3. Tính mới và sáng tạo

            Bài viết đã tổng hợp, phân tích và đánh giá thực trạng về thực trạng pháp luật quản lý hoạt động quảng cáo tại Việt Nam trong đó tập chung chủ yếu là quảng cáo trên Internet. Trong đó chỉ ra bất cập hiện nay trong quản lý hoạt động quảng cáo trên Inernet  hiện nay gần như chưa có chế tài xử lý, quy định mức phạt rõ ràng, các khái niệm quảng cáo trên internet còn mơ hồ, lan man, chưa cụ thể. Chưa có tiêu chí quy định mức phạt ứng với các hành vi vi phạm về quảng cáo trên internet.

4. Kết quả nghiên cứu

            Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan tới vấn đề nghiên cứu khoa học với việc quản lý hoạt động quảng cáo trên internet tại Việt Nam

            Mô tả thực trạng, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động quảng cáo trên internet tại Việt Nam

            Đề xuất các biện pháp, giải pháp, khuyến nghị về quản lý hoạt động quảng cáo trên internet tại Việt Nam

5. Đóng góp về mặt kinh tế-xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài

            Dựa vào các điều luật liên quan tới quản lý hoạt động quảng cáo, chỉ ra các tồn tại và những vấn đề còn bất cập hiện nay trong việc quản lý quảng cáo trên internet: hạn chế về tính cụ thể trong các quy định, hạn chế trong việc thẩm định sản phẩm quảng cáo, hạn chế về quản lý quảng cáo trên mạng xã hội. Từ những bất cập, đề xuất các giải pháp nhằm đóng góp vào quá trình bổ sung, điều chỉnh pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý quảng cáo trên môi trường internet. Bài viết cũng hy vọng đóng góp cho dự thảo sửa đổi Luật quảng cáo 2012

A.PHẦN MỞ ĐẦU: 3

1.    Lí do chọn đề tài 3

2.    Mục đích nghiên cứu. 5

3.    Đối tượng nghiên cứu. 5

4.    Phạm vi nghiên cứu. 5

5.    Nhiệm vụ nghiên cứu. 5

6.    Nội dung nghiên cứu. 6

7.    Phương pháp nghiên cứu. 6

PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.. 7

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRÊN INTERNET   7

1.1. Các khái niệm cơ bản. 7

1.1.1. Khái niệm quảng cáo, quảng cáo trên Internet 7

1.1.2. Khái niệm quản lý hoạt động quảng cáo trên Internet 10

1.2. Một số lý thuyết về hoạt động quảng cáo trên Internet 11

1.2.1. Đặc điểm của hoạt động quảng cáo trên Internet 11

1.2.2. Phân loại quảng cáo trên Internet 12

1.2.3. Vai trò của hoạt động quảng cáo trên Internet (đối với doanh nghiệp, đối với khách hàng, đối với xã hội). 16

1.3. Nội dung quản lý hoạt động quảng cáo trên Internet 17

1.3.1. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển hoạt động quảng cáo trên Internet 17

1.3.2. Ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo. 19

1.3.3. Cấp, thu hồi giấy phép thực hiện quảng cáo của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên Internet 20

1.3.4. Tổ chức, quản lý công tác đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực quảng cáo trên Internet 23

1.3.5. Thực hiện hợp tác quốc tế về quảng cáo trên Internet 23

1.3.6. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về quảng cáo trên Internet 25

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động quảng cáo trên Internet 25

1.4.1. Các yếu tố khách quan (Biến động của môi trường Internet hay sự phát triển của các loại hình quảng cáo trên Internet ; Chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo trên Internet ; Các yếu tố của môi trường văn hóa – xã hội ; Các yếu tố của môi trường kinh tế). 25

1.4.2. Các yếu tố chủ quan (Hệ thống chính sách, pháp luật về quảng cáo ; Năng lực quản lý, điều hành của cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo trên Internet). 27

Chương 2 : Thực trạng quản lý hoạt động quảng cáo trên mạng Internet tại Việt Nam.. 30

2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh trực tuyến và quảng cáo trên mạng Internet tại Việt Nam   30

2.1.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh trực tuyến tại Việt Nam.. 30

2.1.2. Khái quát về hoạt động quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam.. 31

2.2. Thực trạng quản lý hoạt động quảng cáo trên mạng Internet tại Việt Nam.. 33

2.2.1. Thực trạng xây dựng, chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển hoạt động quảng cáo trên Internet tại Việt Nam.. 33

2.2.2. Thực trạng ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo tại Việt Nam.. 35

2.2.3. Thực trạng cấp, thu hồi giấy phép thực hiện quảng cáo của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên Internet tại Việt Nam.. 36

2.2.4. Thực trạng tổ chức, quản lý công tác đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực quảng cáo trên Internet tại Việt Nam.. 38

2.2.5. Thực trạng thực hiện hợp tác quốc tế về quảng cáo trên Internet tại Việt Nam.. 39

2.2.6. Thực trạng kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về quảng cáo trên Internet tại Việt Nam.. 40

2.3. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động quảng cáo trên mạng Internet tại Việt Nam.. 43

2.3.1. Những thành công đã đạt được. 43

2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân. 44

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý hoạt động quảng cáo trên mạng Internet tại Việt Nam   50

3.1. Dự báo triển vọng phát triển và quan điểm quản lý hoạt động quảng cáo trên mạng Internet tại Việt Nam thời gian tới 50

3.1.1. Dự báo triển vọng phát triển của hoạt động quảng cáo trên mạng Internet tại Việt Nam thời gian tới 50

3.1.2. Quan điểm quản lý hoạt động quảng cáo trên mạng Internet tại Việt Nam thời gian tới 52

3.2. Các giải pháp hoàn thiện quản lý hoạt động quảng cáo trên mạng Internet tại Việt Nam thời gian tới 53

3.2.1. Giải pháp về nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý Nhà nước trong tổ chức, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo trên Internet 53

3.2.2. Giải pháp về thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm về quảng cáo trên Internet 53

3.2.3. Giải pháp về tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo trên Internet 54

3.3. Các kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý hoạt động quảng cáo trên mạng Internet tại Việt Nam thời gian tới 54

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ. 54

3.3.2. Kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa. 54

Bibliography. 55

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo