Menu Đóng

Danh sách gợi ý đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành Luật kinh tế 2022

Nhằm phục vụ việc đánh giá khả năng hiểu về hoạt động kinh tế, tài chính, xử lý các vấn đề pháp lý có liên quan trong thực tiễn; Sau kì thực tập tốt nghiệp, sinh viên ngành Luật kinh tế sẽ cần làm khóa luận tốt nghiệp. Sinh viên sẽ được gợi ý đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành Luật kinh tế để phục vụ việc nghiên cứu. Sau đây là các Danh sách gợi ý đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành Luật kinh tế 2022 được tổng hợp rất đầy đủ, toàn diện cho các bạn lựa chọn

PHÁP LUẬT KINH TẾ TÀI CHÍNH 1:

 1. Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa
 2. Một số vấn đề pháp lý về các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng và thực tiễn thực hiện tại cơ sở thực tập
 3. Một số vấn đề pháp lý liên quan đến áp dụng bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng trong hợp đồng mua bán hành hóa ở đơn vị thực tập
 4. PL giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa và thực tiễn áp dụng tại đơn vị thực tập
 5. Pháp luật về biện pháp bảo đảm đầu tư ở  Việt Nam.
 6. Các biện pháp ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 7. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 8. Một số vấn đề pháp lý về khuyến mại.
 9. Một số vấn đề pháp lý về hoạt động quảng cáo thương mại.
 10. Pháp luật về xúc tiến thương mại ở Việt Nam hiện nay.
 11. Pháp luật về ưu đãi đầu tư kinh doanh ở Việt  Nam hiện nay.
 12. Hoàn thiện pháp luật về xúc tiến thương mại trong xu thế hội nhập quốc tế ở Việt Nam.
 13. Pháp luật về hoạt động đại diện cho thương nhân.
 14. Pháp luật về hoạt động ủy thác mua bán hang hóa.
 15. Pl về quảng cáo thương mại trên mạng xã hội tại VN và cơ sở thực tập
 16. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động quảng cáo thương mại theo pháp luật VN và thực tiễn áp dụng tại cơ sở thực tập
 17. Pháp luật về hoạt động đại lý thương mại.
 18. Pháp luật về môi giới thương mại – một số vấn đề đặt ra.
 19. Pháp luật về hoạt động trung gian thương mại – một số vấn đề đặt ra.
 20. Thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng dịch vụ tại công ty
 21. Thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa tại công ty

PHÁP LUẬT KINH TẾ TÀI CHÍNH 2:

 1. Pháp luật về thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam hiện nay qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh /(hoặc) tại chi cục thuế huyện…/(hoặc) tại công ty….
 2. Pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt ở Việt Nam hiện nay qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh /(hoặc) tại chi cục thuế huyện…/(hoặc) tại công ty….
 3. Pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay qua thực tiễn thực hiện tại…
 4. Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh …/(hoặc tại chi cục thuế huyện  …/hoặc tại công ty…)
 5. Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh…/(hoặc tại huyện  …)
 6. Pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh…/(hoặc) tại Huyện…
 7. Pháp luật về lập dự toán ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh/thành phố…
 8. Pháp luật về chấp hành ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh/thành phố…
 9. Pháp luật về nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh/thành phố…
 10. Pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân qua thực tiễn thực hiện tại cục thuế tỉnh, Thành phố…/hoặc tại Chi cục thuế huyện…
 11. Pháp luật về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp qua thực tiễn thực hiện tại Cục thuế tỉnh/thành phố…/hoặc tại Chi cục thuế huyện…
 12. Pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam hiện nay qua thực tiễn thực hiện tại Cục thuế tỉnh/thành phố…/(hoặc) tại Chi cục thuế huyện…
 13. Pháp luật về quản lý chi thường xuyên /chi đầu tư xây dựng,… ở Việt Nam hiện nay qua thực tiễn thực hiện tại…
 14. Pháp luật về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công ở Việt Nam hiện nay qua thực tiễn thực hiện tại đơn vị sự nghiệp công….
 15. Pháp luật về tài chính trong cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay qua thực tiễn thực hiện tại cơ quan nhà nước…
 16. Pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
 17. Pháp luật về chi ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
 18. Pháp luật về kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ở Việt Nam hiện nay.
 19. Pháp luật về kiểm soát chi thường xuyên ở Việt Nam hiện nay.
 20. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật chi ngân sách nhà nước ở Việt Nam.
 21. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật chi thường xuyên ở Việt Nam.
 22. Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
 23. Cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam.
 24. Cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam.
 25. Cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ở Việt Nam.
 26. Cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam.
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt ở Việt Nam.
 28. Cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật thuế bảo vệ môi trường ở Việt Nam.
 29. Pháp luật về phí và lệ phí ở Việt Nam.

PHÁP LUẬT CẠNH TRANH, PL BẢO HIỂM, PL HẢI QUAN

 1. Pháp luật về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay.
 2. Pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động của ngân hàng thương mại.
 3. Pháp luật về hành vi tập trung kinh tế ở Việt Nam – một số vấn đề đặt ra.
 4. Pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam hiện nay.
 5. Pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay.
 6. Pháp luật về kiểm tra, giám sát hải quan ở Việt Nam hiện nay.
 1. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm tra, giám sát hải quan ở Việt Nam hiện nay.
 2. Pháp luật về tổ chức, quản trị của công ty bảo hiểm ở Việt Nam (công ty cổ phần/công ty trách nhiệm hữu hạn).
 1. Pháp luật về hợp đồng bảo hiểm thương mại.
 2. Pháp luật về hoạt động tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm:
 3. + Về một doanh nghiệp bảo hiểm cụ thể hoặc doanh nghiệp bảo hiểm nói chung).
 4. + Về hoạt động: thu phí bảo hiểm/quản lý quỹ bảo hiểm/chi trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường thiệt hại khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra.
 5. Pháp luật về đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm (công ty bảo hiểm cụ thể/doanh nghiệp bảo hiểm nói chung).
 6. Cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội ở Việt Nam.
 7. Cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật bảo hiểm y tế ở Việt Nam.
 8. Cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam.
 9. Pháp luật về bảo hiểm xã hội qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh/thành phố…
 10. Pháp luật về bảo hiểm y tế qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh/thành phố…
 11. Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh/thành phố…

PHÁP LUẬT KINH TẾ -TÀI CHÍNH 3:

 1. Địa vị pháp lý của cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
 2. Khung pháp luật về điều hành lãi suất của NHNN.
 3. Chế  độ pháp lý về hoạt động tái cấp vốn của NHNN Việt Nam.
 4. Kiểm soát ngoại tệ thông qua các giao dịch vốn của NHNN .
 5. Kiểm soát ngoại tệ thông qua các giao dịch vãng lai của NHNN.
 6. Pháp luật về kinh doanh ngoại tệ 
 7. Các qui định hạn chế sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam.
 8. Quy định pháp luật về hoạt động phát hành tiền của NHNN.
 9. Pháp luật  về điều hành thị trường mở của NHNN.
 10. Chế độ pháp lý về hoạt động của Ngân hàng hợp tác xã.
 11. Chế độ pháp lý về cơ cấu tổ chức của Qũy tín dụng nhân dân.
 12. Tổ chức và hoạt động của bộ phận pháp chế trong các NHTM.
 13. Chế độ pháp lý về bộ phận kiểm soát tuân thủ trong NHTM.
 14. Pháp luật về kiểm soát đặc biệt đối với TCTD. 
 15. Pháp luật về hoạt động của công ty mua bán nợ.
 16. Mô hình tổ chức quản trị nội bộ của NHTM Việt Nam.
 17. Pháp luật về hợp đồng cho thuê tài chính.
 18. Pháp luật về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.
 19. Pháp luật về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại ở Việt Nam.
 20. Pháp luật về hoạt động huy động vốn của ngân hàng hợp tác xã ở Việt Nam.
 21. Pháp luật về hoạt động huy động vốn của tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam.
 22. Pháp luật về huy động vốn dưới hình thức phát hành giấy tờ có giá ở Việt Nam. Thực tiễn áp dụng và phương hướng hoàn thiện.
 23. Pháp luật về huy động vốn trên thị trường liên ngân hàng ở Việt Nam. Thực tiễn áp dụng và phương hướng hoàn thiện.
 24. Pháp luật về huy động vốn dưới hình thức vay tái cấp vốn ở Việt Nam.
 25. Pháp luật về cấp tín dụng ở Việt Nam. Thực tiễn áp dụng và hướng hoàn thiện.
 26. Pháp luật về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại/chi nhánh ngân hàng thương mại/ ở Việt Nam.
 27. Pháp luật về hoạt động cho vay của công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam.
 28. Pháp luật về hoạt động cho vay của quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam.
 29. Pháp luật về bảo đảm khoản vay (thế chấp tài sản/cầm cố tài sản/bảo lãnh/tín chấp) ở Việt Nam.
 30. Pháp luật về hợp đồng tín dụng.
 31. Pháp luật về bảo lãnh ngân hàng.
 32. Pháp luật về hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam.
 33. Pháp luật về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng ở Việt Nam.
 34. Pháp luật về cung ứng dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam:
 1. + Về chủ thể cung ứng: ngân hàng thương mại/tổ chức tín dụng khác;
 2. + Về hình thức cung ứng: Séc/ ủy nhiệm thu/ủy nhiệm chi/thư tín dụng/qua thẻ ngân hàng.

Vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0962138455 hoặc 09838708747 qua các hình thức inbox trên fanpage, gọi điện, zalo chat, facebook messager. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn. Yên tâm mọi thứ sẽ được bảo mật

 • dịch vụ làm luận văn, viết khóa luận báo cáo thực tâp chuyên nghiệp
 • dịch vụ làm luận văn, viết khóa luận báo cáo thực tâp chuyên nghiệp

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo