Menu Đóng

MỘT SỐ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Đại học Mỏ địa chất

          Các chuyên đề trong danh mục dưới đây nhằm làm cơ sở định hướng chung cho sinh viên lựa chọn trong qúa trình thực tập. Sinh viên có thể chọn 1 trong các dạng chuyên đề đó hoặc có thể đưa ra chuyên đề khác không có trong danh mục này nếu được sự đồng ý của Bộ môn và giảng viên hướng dẫn.

          Các chuyên đề (Đề tài) được chọn không trùng lặp trong cùng một nhóm thực tập tại một doanh nghiệp và phải được Bộ môn chủ quản duyệt sau khi đã xem xét đủ khả năng và đủ tài liệu phục vụ cho làm luận văn của sinh viên

I. Các chuyên đề (đề tài) theo hướng chuyên sâu kinh tế:      

            1. Đánh giá  hiệu quả sử dụng tài sản cố định của doanh nghiệp.

          2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.         

          3. Đánh giá  hiệu quả kinh tế của một dự án đầu tư phát triển mới hoặc mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh.

          4. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cho một số sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp hay phân xưởng.

          5. Phân tích tình hình lợi nhuận sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

6. Phân tích tình hình sử dụng lao động, tiền lương của doanh nghiệp.

7. Biện pháp bảo toàn và phát  triển  vốn  sản xuất trong điều kiện biến động của thị trường.  

II. Các chuyên đề theo hướng chuyên sâu quản trị sản xuất và quản trị nhân lực:    

          8. Hoàn thiện phương pháp trả lương ở doanh nghiệp hay ở các bộ phận  trong doanh nghiệp.        

          9. Hoàn thiện quy chế tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp.

          10. Hoàn thiện tổ chức nhân lực trong doanh nghiệp hay trong các bộ phận  của doanh nghiệp. 

          11. Tổ chức công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

          12. Tổ chức cung ứng, dự trữ và quản lý sử dụng vật tư kỹ thuật.         

          13. Hoàn thiện công tác marketing hoặc tổ chức hoạt động đẩy mạnh tiêu thu hàng hóa.

          14. Hoàn thiện một số khâu của quá trình tiêu thụ sản phẩm.     

          15. Tổ chức sản xuất trong các khâu phục vụ và phụ trợ.

          16. Nghiên cứu các biện pháp hạ thấp giá thành sản phẩm

             …

III. Các chuyên đề theo hướng chuyên sâu về định mức:       

          17. Xác định mức hao phí lao động và chi phí tiền lương cho một đơn vị sản phẩm hàng hoá hay công đoạn.

          18. Xây dựng mức tiêu hao vật tư trong doanh nghiệp.    

          19. Hoàn thiện công tác định mức lao động trong doanh nghiệp.

          …

IV. Các chuyên đề theo hướng chuyên sâu về kế hoạch hoá và chiến lược kinh doanh

          20. Xây dựng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.

          21. Xây dựng kế hoạch lao động và tiền lương của doanh nghiệp.

          22. Xây dựng kế hoạch giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.

          23. Xây dựng kế hoạch tài chính của doanh nghiệp.

          24. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp.

          …      

V. Các chuyên đề theo hướng chuyên sâu về dự toán, khoán chi phí:

          25. Lập dự toán chi phí xây dựng công trình (hay hạng mục công trình) của đơn vị

          26. Hoàn thiện các phương pháp phân bổ chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.

          27. Xây dựng phương pháp khoán chi phí nội bộ doanh nghiệp, hoặc Tổ chức khoán chi phí nội bộ doanh nghiệp.

          …

VI. Các chuyên đề áp dụng phương pháp toán kinh tế:

          28. Xây dựng các mô hình hồi quy trong phân tích kinh tế, định mức lao động, định mức vật tư.

          29. Áp dụng bài toán quy hoạch tuyến tính trong việc lập kế hoạch sản xuất tối ưu, phân bổ sản lượng cho các bộ phận sản xuất.

          30. Xây dựng mô hình dự báo sản xuất của doanh nghiệp.

           …

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo